Mīts vai patiesība Durbes pilī

Programma izstrādāta, izmantojot kompetencēs balstītu mācīšanās pieeju, ar mērķi attīstīt skolēnu patriotiskās jūtas, piederību savai tautai un zemei.

Saturā ir uzsvērti 1905. gada notikumi Tukumā un to atspoguļojums nostāstos, presē, dokumentos, fotogrāfijās un literatūrā. Iespēja iejusties tā laika Durbes pils gaisotnē, izzināt dažādu cilvēku grupu viedokļus un rīcības motīvus, piedaloties praktiskās aktivitātēs, darbojoties ar vēstures avotiem un tos salīdzinot.  

Programmas uzdevumi ir veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā, padziļināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu, kā arī par tautas nemateriālo mantojumu (stāstiem, nostāstiem). Mācīt kritiski domāt un atšķirt mītus no īstenības. Programma veicina sadarbības prasmes, rosina kritiski domāt un radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes. Tiek izmantotas tādas metodes kā verbālā saziņa (saruna, abstrakto jēdzienu skaidrošana, skaidrojums ar salīdzinājumu), praktiskā darbība, individuālais darbs, grupu darbs. Tiek attīstīta kultūras izpratne un kultūras izpausmes kompetences.

Izglītojošās programmas